0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

Makina sektöründe, Do?al Ta? ??leme Makinalar?, Köprü Kesim Makinalar?, Waterjet ( Su jeti ) Kesim makinalar?, CNC Mermer ??leme Makinalar? ve Bas?nçl? Kumlama Makinalar? imalat?yla faaliyet gösteren USEL MAK?NA, 20 y?l? a?k?ntecrübesi ile Lider CNC Makina Üreticisi bir kurulu? olma misyonu ile çal??malar?na devam etmektedir. Ara?t?rma Geli?tirme ve Mü?teri memnuniyetine büyük önem vererek, ürünleri, insan kayna??n?, süreçleri ve çevre kalitesini devaml? olarak iyile?tirmeye gayret etmektedir.

USEL Makine, Uluslararas? düzeyde ISO 9001 sertifikas?na sahiptir. Üretilen makinalar, üretimin her a?amas?nda kalite kontrol sürecinden geçirilerek, Avrupa standartlar?na uygun en az %65 yerlilik oran?na sahip olarak üretilmektedir. Makinalar CE sertifikas?na sahiptir. USEL MAK?NA ba?ta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok say?da ülkeye ihracat yapmaktad?r. CNC Mermer Makinalar?m?z Baumann Grubu’na ba?l? Alman partnerlerimiz, CNC Waterjet Kesim makinalar?m?z da Alman KNUTH taraf?ndan Avrupa’da pazarlanmaktad?r. Özellikle Avrupa ülkelerine yap?lan ihracat hacminin artt?r?lmas? ?irketin en önemli misyonlar?ndan birisidir ve bu amaçla yüksek standartlarda yerli üretim gerçekle?tirilmektedir. USEL ayn? zamanda Bauman Grubuna Ba?l? Löffler ve Burkhardt Hensel markalar?n?n Türkiye distübiratörüdür.

Belgeler